Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków

Żelazków 134, 62-817 Żelazków

 

Regulamin Organizacyjny

Załącznik do Zarzadzenia nr 14/2015

Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

z dnia 17.09.2015 r.

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŻELAZKÓW

W ŻELAZKOWIE

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków zwana dalej „biblioteką” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.),

2.  Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.),

3.  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.)

4. Ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

5.  Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/183/2000 z dnia 24 listopada 2000 r. zmienionego Uchwałą Nr XL/240/06 z dnia 23 maja 2006 r.

6. Niniejszego Regulaminu

 

§ 2

 

1. Regulamin Biblioteki Publicznej Gminy Zelazków zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację wewnętrzną, cele i misję oraz tryb pracy Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków.

2.  Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie:

1)  Biblioteka – należy przez to rozumieć – Bibliotekę Publiczną Gminy Żelazków,
2)  Dyrektor – należy przez to rozumieć – Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków,

3) Główny księgowy – należy rozumieć – Głównego księgowego Biblioteki Publicznej Gminy Żelazkowie,

4) Organizator – należy rozumieć Radę Gminy Żelazków,

5) Pracownik – należy rozumieć pracownika Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków.
6)  Zakres czynności – należy przez to rozumieć obowiązki i uprawnienia wyznaczone dla 
określonego stanowiska pracy i pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

 

II. MISJA I CELE DZIAŁANIA

 

§ 3

 

Misją Biblioteki jest tworzenie warunków dla zaspakajania potrzeb ogółu społeczeństwa w zakresie działalności czytelniczo-oświatowej, kulturalnej i informacyjnej oraz zapewnienie mieszkańcom warunków do uczestnictwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

§ 4

Cele działania Biblioteki:

1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

2. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

4. Popularyzowanie czytelnictwa, książki i wiedzy o regionie.

5. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej w celu zaspakajania zainteresowań środowiska.

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, towarzystwami, w rozpowszechnianiu wiedzy i kultury, w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb społeczeństwa w tej sferze.

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§ 5

 1. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury wchodzącą w skład krajowej sieci bibliotecznej.

2. Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

4. Siedziba Biblioteki znajduje się w Żelazkowie, a terenem działalności jest obszar gminy Żelazków.

5. Kierownictwo Biblioteki sprawuje Dyrektor.

 

§ 6

1. Nadzór bezposredni nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy Żelazków

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Biblioteka Powiatowa w Opatówku.

 

§ 7

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.

2. W Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.

3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 

§ 8

 
1. W strukturze Biblioteki tworzy się filie i dział księgowości:

Filie Biblioteczne:
  - Filia biblioteczna w Kokaninie
  - Filia biblioteczna w Russowie
  - Filia biblioteczna w Skarszewie
  - Filia biblioteczna w Dębem

Dział Księgowości

2. Schemat organizacyjny Biblioteki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 9

 

1. Na czele filii bibliotecznej stoi pracownik filii odpowiedzialny jest za wewnetrzną organizację i prawidłową działalność.

2. Pracownicy biblioteki odpowiadają za całokształt pracy powierzonych stanowisk pracy przed Dyrektorem.

 

IV. ZASADY KIEROWANIA BIBLIOTEKĄ

 

§ 10

 

1. Dyrektor zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności  Biblioteki.

2. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki.

3. Dyrektor zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Biblioteki, stosuje określone przepisami kary dyscyplinarne i regulaminowe oraz podejmuje wszelkie inne decyzje w zakresie spraw osobowych pracowników oraz wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.

4. Dyrektor nadzoruje i odpowiada za sporządzenie planów pracy i planów finansowych  Biblioteki oraz nadzoruje ich wykonanie .

5. Dyrektor nadzoruje prawidłową organizację pracy.

6. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne (zarządzenia, instrukcje, regulaminy, polecenia) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Biblioteki

7. Dyrektor sprawuje nadzór nad skutecznością działania kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej.

8. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Głównego Ksiegowego i Pracowników.

9. Dyrektor nadzoruje działaność Głównego Księgowego i pracowników Biblioteki.

10. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Żelazków. 

11. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo we wszystkich kwestiach organizacyjnych i merytorycznych pełni wyznaczony przez Dyrektora zarządzeniem pracownik biblioteki.

 

V. ZAKRES ZADAŃ DYREKTORA

§ 11

 

Do zakresu zadań administracyjno-gospodarczych i finansowych Dyrektora należy:

 1. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej Biblioteki.

 2. Zakup i prenumerata książek, czasopism, druków, pieczątek, itp.

 3. Prowadzenie archiwum Biblioteki.

 4. Odpowiedzialność za powierzone mienie i całokształt spraw związanych z wynajmem obiektów.

 5. Zakup artykułów biurowych, odzieży ochronnej i innych przedmiotów nietrwałych niezbędnych do działalności Biblioteki.

 6. Zlecanie konserwacji i napraw maszyn i urządzeń biurowych.

 7. Odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z ładem, porządkiem oraz czystością obiektów i terenów otwartych.

 8. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zabezpieczeniem mienia Biblioteki.

 9. Odpowiedzialność za stan powierzonego sprzętu oraz dbałość o jego konserwację i eksploatację.

 10. Zakup niezbędnych artykułów związanych z eksploatacją i estetyką obiektów.

 11. Zakup środków czystości i odpowiedzialność za racjonalne nimi gospodarowanie.

 12. Sprawowanie kontroli merytorycznej i celowości wydatków.

 13. Zakup środków trwałych

§ 12

 

Do zakresu zadań pracowniczych i socjalnych Dyrektora należy:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw pracowniczych i osobowych dotyczących stosunku pracy i świadczeń socjalnych w tym: nagród, odpraw rentowych bądź emerytalnych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i szkoleń pracowników, urlopów wypoczynkowych, ubezpieczeń, itp.

 2. Prowadzenie ewidencji zatrudnionych, list obecności, ewidencji czasu pracy i urlopów, wydawanie delegacji służbowych oraz wydawanie innych spraw personalnych.

 3. Odpowiedzialność za ład w dokumentacji oraz przechowywanie akt osobowych.

 4. Kontrolowanie dyscypliny pracy, sporządzanie niezbędnych sprawozdań, analiz i informacji.

 5. Nadzór nad właściwym zabezpieczeniem Biblioteki pod względem BHP I p.poż.

 6. Kontrola warunków pracy, stanu urządzeń oraz przestrzeganie przez pracowników zasad BHP i p.poż oraz usuwanie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości.

 7. Szkolenie pracowników ze szczególnym uwzględnieniem nowo przyjmowanych do pracy.

 8. Kierowanie pracowników na badania lekarskie.

 9. Sprawy związane z wypadkami przy pracy, stwierdzenie ich przyczyn i okoliczności

 

§ 13

 

Do zadań Dyrektora w zakresie koordynacji pracy filii bibliotecznych na terenie Gminy Żelazków należy:

- planowanie i prowadzenie działalności merytorycznej,

- rozwiązywanie szczegółowych problemów wynikających z pracy bibliotecznej,

- organizowanie współpracy z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami

społecznymi,

- organizowania i urządzania placówek bibliotecznych,

- sprawowanie funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania prawidłowości i terminowości

realizacji zadań poprzez poszczególne placówki.

 

VI. ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

 

 § 14

 

1. Podstawowe zadania Głównego Księgowego:
    1.1) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Biblioteki zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

2)  Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami.

3) Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi.
4) Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
5) Sprawowanie kontroli wstępnej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz 
innych dokumentów powodujących skutki finansowe oraz zapewnienie kontroli formalno- prawnej.

6) Kontrola kompletności, rzetelności i zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

7) Organizacja prowadzenia ewidencji księgowej techniką komputerową.

8) Sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykorzystania środków budżetowych z uwzględnieniem zasady gospodarności wydatków.

9) Opracowywanie projektów i planów oraz analiz działalności Biblioteki pod względem finansowym.

10) Opracowywanie projektów zmieniających plan finansowy w ciągu roku budżetowego

11) Zapewnienie terminowości i zgodności z prawem sprawozdań finansowych i statystycznych składanych przez jednostkę.

12) Sporządzanie bilansu Biblioteki, rachunku zysków i strat i informacji opisowej oraz prowadzenie wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, a także aktualizacja wyceny środków trwałych, naliczanie umorzenia środków trwałych.

13) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej inwestycji i remontów Biblioteki.

14) Rejestrowanie i wyrejestrowywanie nowo zatrudnionych i zwalnianych pracowników dla 
potrzeb ZUS.

15) Dokonuje rozliczeń podatkowych i innych rozliczeń z budżetem gminy.

16) Prowadzi całokształt spraw dot. naliczania list wynagrodzeń pracowniczych, wynagrodzeń z tytułu umów–zleceń, umów o dzieło, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, nagród jubileuszowych, odpraw rentowo-emerytalnych, odszkodowań i innych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17) Dokonuje rozliczeń z ZUS oraz nalicza składki ZUS, prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczeń osobowych i rzeczowych.

18) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z Urzędem Skarbowym i Urzędem Statystycznym

19) Sporządza plany, sprawozdania i analizy z zakresu swego działania oraz bilans.

20) Dokonuje rozliczeń spisów z natury, rozliczeń finansowych likwidatury.

21) Prowadzi ewidencję syntetyczną i analityczną całokształtu działalności.

22) Prowadzi bieżące i okresowe analizy kosztów i przychodów całej Biblioteki.

 

2. Główny Księgowy składa podpis na dokumentach operacji gospodarczych po stwierdzeniu,że:

1) Operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników za prawidłową pod  względem merytorycznym,

2) Nie zgłasza zastrzeżeń co do legalności i rzetelności dokumentów.

3) Dokument jest prawidłowo wystawiony pod względem formalno-prawnym.

4) Operacja mieści się w planie finansowym a Biblioteka posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań z niej wynikających.

3. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

4. Główny Ksiegowy odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie działu księgowo-finansowego.

5. Główny Księgowy działa na zasadach unormowanych przepisami prawa w zakresie finansów publicznych oraz w zakresie praw i obowiązków księgowych w instytucjach kultury.

6. Główny Księgowy odpowiedzialny jest za skutki prawne podejmowanych decyzji, sporządzonych i podpisywanych dokumentów.

7. Główny księgowy podpisuje Dyrektorowi wnioski urlopowe i delegacje, a w razie nieobecności Głównego księgowego podpisuje wyznaczony zarzadzeniem Dyrektora Pracownik.

 

 

VII. ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 

§ 15

 

Zadania Pracowników Biblioteki w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów obejmują:

 1. Kształtowanie pożądanego profilu i charakteru zbiorów bibliotecznych.

 1. Planowanie nabytków wydawnictw zwartych i ciągłych, krajowych i zagranicznych oraz zbiorów specjalnych.

 1. Sukcesywne gromadzenie i przeglądanie wszystkich dostępnych źródeł informacji o materiałach bibliotecznych.

 1. Tworzenie komputerowej bazy danych zbiorów Biblioteki.

 1. Uzupełnianie zbiorów poprzez sukcesywne i celowe prowadzenie zakupów literatury naukowej i popularnonaukowej, zabezpieczających dopływ nowości wydawniczych z różnych dziedzin wiedzy.

 1. Uzupełnianie zbiorów w brakującą literaturę poprzez zakupy antykwaryczne, przyjmowane dary oraz wymianę w ramach współpracy z innymi bibliotekami.

 1. Współdziałanie z wydawnictwami, hurtowniami książek naukowych, antykwariatami w zakresie realizacji zamówień własnych oraz zakupu nowości wydawniczych.

 1. Planowanie ilości zakupów z podziałem na grupy zbiorów oraz kontrolowanie prawidłowości wydatków na nie środków.

 1. Komputerowa ewidencja zbiorów, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych.

10. Prenumerata czasopism dla Biblioteki.

11. Opracowywanie zbiorów Biblioteki zgodnie z obowiązującą instrukcją, a w szczególności:

- klasyfikacja i katalogowanie książek, czasopism i zbiorów specjalnych,

- bieżące wprowadzanie sklasyfikowanych nabytków do komputerowej bazy danych,

- prowadzenie katalogu alfabetycznego,

- prowadzenie rejestru jakościowego zakupionych woluminów,

- opracowanie rocznych i okresowych planów pracy i sporządzanie sprawozdań z

wykonywanego zakresu zadań,

- współpraca z innymi działami biblioteki w zakresie uzupełniania księgozbiorów

podręcznych, instruktaż w zakresie opracowywania zbiorów, zwłaszcza tworzenia

komputerowej bazy danych,

12. Znajomość i umiejętność pracy w programie do komputeryzacji SOWA.

 

§ 16

 

Zadania Pracowmików Biblioteki zakresie udostępniania i przechowywania zbiorów obejmują:

 1. Udostępnianie zbiorów Biblioteki zgodnie z Regulaminem poprzez:

  - wypożyczalnie,

  - czytelnię naukową i czasopism,

  - wypożyczalnię międzybiblioteczną.

 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z wypożyczeniami, czytelnikami i użytkownikami Biblioteki.

 3. Wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem książek, pobieranie należności z tytułu zgubienia, uszkodzenia zbiorów, przeterminowania zwrotu książek zgodnie z Regulaminem.

 4. Udzielanie informacji bibliotecznych.

 5. Systematyczna selekcja książek – zbiorów nieprzydatnych i przestarzałych, wycofanie książek zniszczonych, zdekompletowanych, zaczytanych.

 6. Dbałość o właściwy stan techniczny i estetykę powierzonych zbiorów.

 7. Przygotowanie i oprawianie książek i czasopism.

 8. Działalność upowszechniania – praca z młodzieżą w ramach przysposobienia czytelniczego.

 9. Opracowywanie rocznych i okresowych planów pracy i sprawozdań.

 10. Współdziałanie ze wszystkimi bibliotekami w gminie dla pełnej realizacji zadań statutowych.

   

§ 17

 

Zadania Pracowników Biblioteki w zakresie informacyjno-bibliograficznym obejmują:

 1. Bieżące udzielanie informacji użytkownikom indywidualnym.

 2. Udostępnianie materiałów informacyjnych oraz poradnictwo w zakresie korzystania ze źródeł informacji i zbiorów bibliotecznych w Bibliotece i Czytelni.

 3. Przygotowanie i prowadzenie przysposobienia bibliotecznego dla uczniów szkół średnich i i gimnazjum i szkół podstawowych.

 4. Popularyzacja działalności Biblioteki i służby informacyjno-bibliograficznej w środowisku poprzez:

  - współudział w organizowaniu różnego rodzaju imprez kulturalnych i oświatowych,

  - planowanie i organizowanie wystaw,

  - współpraca z bibliotekami innych sieci i ośrodków informacji w zakresie usług informacyjnych.

 5. Popularyzacja wiedzy o regionie poprzez:

  - opracowanie informacji regionalnych,

  - obsługa użytkowników w zakresie informacji o regionie.

 6. Tworzenie i rozwijanie warsztatu informacyjnego:

  - aktualizowanie i uzupełnianie księgozbioru podręcznego,

  - gromadzenie i opracowywanie dokumentacji wiedzy o regionie.

 7. Współpraca z filiami dla pełnej realizacji zadań statutowych.

   

§ 18

 

Zadania Pracowników Biblioteki w zakresie zbiorów specjalnych obejmują gromadzenie zbiorów nieksiążkowych poprzez:

1) Przeglądanie czasopism i opracowanie zawartych w nich materiałów.

2) Tworzenie warsztatu informacyjnego o zasobach informacji o regionie poprzez

współpracę z bibliotekami różnych sieci w kraju.

3) Gromadzenie dokumentów życia społecznego.

4) Organizowanie wystaw tematycznych.

5) Współpraca z innymi bibliotekami dla pełnej realizacji zadań.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE

 

§ 19

 

 1. Każdy pracownik Biblioteki zakres czynności otrzymuje na piśmie i własnoręcznym podpisem przyjmuje do realizacji.

 2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala Regulamin Pracy.

 3. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 20

 

 1. Regulamin niniejszy obejmuje wszystkich pracowników Biblioteki.

 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych i pociąga za sobą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną przewidzianą odrębnymi przepisami.

 3. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

 4. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie na mocy zarządzenia Dyrektora Biblioteki.

 5. Zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

   

 

 

Laura Wojtysiak

dyrektor biblioteki

Informacje

Liczba wyświetleń: 7
Utworzono dnia: 03.08.2020

Historia publikacji

 • 03.08.2020 14:23, Administrator
  Dodanie dokumentu: Regulamin Organizacyjny