Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków

Żelazków 134, 62-817 Żelazków

 

Statut

UCHWAŁA NR XL/240/06

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 23 maja 2006 r.

 

W sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz. 123 z późn.zm.) art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) art. 7 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

 

Uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Bibliotece Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIV/183/2000 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 listopada 200 r.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/240/06

Rady Gminy Żelazków z dnia 23 maja 2006 r.

 

STATUT

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków zwana dalej „ Biblioteką” utworzona w 1950 roku i działa na podstawie:

  a) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach(Dz. U. Nr 85, poz. 539) z późniejszymi zmianami,

  b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami),

  c) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity DZ. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),

  d) niniejszego Statutu.

 

§ 2

 

 1. Biblioteka jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Rada Gminy Żelazków, stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną i wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 2. Siedzibą Biblioteki jest Żelazków, a terenem jej działania obszar Gminy.

 3. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Organizatora.

 4. Nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy Żelazków, który zapewnia środki niezbędne dla jej utrzymania i prowadzenia działalności statutowej.

 5. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu.

§ 3

 

 1. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Bibliotek: Powiatowej i Wojewódzkiej.

   

§ 4

 

 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 2. Do ewidencji książek używa się pieczęci okrągłej z nazwą biblioteki w otoku.

 

 

 

 

 

 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

§ 5

 

Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Żelazków i uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

§ 6

 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 

 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

 2. Kierowanie dobrem materiałów bibliotecznych do biblioteki i bibliotek filialnych.

 3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz.

 4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.

 5. Prowadzenie działalności informacyjnej i wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci, młodzieży i ludzi niepełnosprawnych.

 6. Gromadzenie materiałów bibliograficznych dotyczących Gminy, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.

 7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy.

 8. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb Gminy i realizacji zasad polityki bibliotecznej.

 

 

§ 7

 

Do podstawowych zadań Biblioteki w zakresie kształtowania i realizacji polityki bibliotecznej należy:

 

 1. Badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek filialnych oraz formułowanie i przedstawianie Organizatorowi propozycji zmian w tym zakresie.

 2. Wytyczanie kierunków rozwoju czytelnictwa, opracowywanie założeń programowych rozwoju sieci bibliotek w gminie.

 3. Udzielanie filiom pomocy metodycznej oraz sprawowanie nad nimi nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań statutowych.

 4. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników biblioteki gminnej oraz filii bibliotecznych.

 

 

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

§ 8

 

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, po konsultacji z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Poznaniu.

 2. Wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki odbywa się w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta.

 3. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora, oraz niezależni eksperci.

 4. Komisja konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym p[rzez Wójta po zaopiniowaniu, przez właściwą komisję Rady Gminy ds. społecznych.

 5. W przypadku gdy komisja konkursowa nie wyłoni kandydata na dyrektora lub do konkursu nie przystąpi żaden kandydat, na stanowisko dyrektora Wójt powołuje ustalonego przez siebie kandydata.

 6. Dyrektor Biblioteki, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

 7. System kontroli wewnętrznej ustala i organizuje Dyrektor Biblioteki.

 8. Dyrektora Biblioteki powołuje się na okres 4 lat.

 

§ 9

 

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.

 2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.

 3. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

 4. Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni określają regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora Biblioteki i podane do publicznej wiadomości w lokalach bibliotecznych.

 

§ 10

 

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

 

§ 11

 

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, filie biblioteczne na obszarze Gminy.

 2. Biblioteka posiada następujące filie:

  a) Filia Biblioteczna w Kokaninie, 62-817 Żelazków

  b) Filia Biblioteczna w Skarszewie, 62-817 Żelazków

  c) Filia Biblioteczna w Dębem, 62-817 Żelazków

  d) Filia Biblioteczna w Russowie, 62-817 Żelazków.

 3. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, zgodnie z regulaminem zawartym w zarządzeniu nr 97 MKiS z dnia 28 sierpnia 1970 roku w sprawie kół przyjaciół przy bibliotekach publicznych (Dz. U. MKiS nr 10, poz 64).

 

IV. GOSPODARKA FINASOWA BIBLIOTEKI

 

§ 12

 

 1. Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.

 2. Biblioteka może pobierać opłaty za niektóre usługi oraz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód przeznaczyć na cele statutowe.

 

§ 13

 

 1. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, dochodów własnych oraz innych źródeł.

 2. Biblioteka gospodaruje przydzieloną i nabyta częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

 4. Projekt planu działalności, o którym mowa wyżej, Dyrektor Biblioteki przekłada Wójtowi Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, a następnie rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 14

 

 1. Biblioteka pokrywa koszty działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

 2. Dochody Biblioteki stanowią środki uzyskiwane z :

  a) dotacji podmiotowych Organizatora,

  b) wpłat, darowizn, zapisów wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne,

  c) własnej działalności gospodarczej i usługowej,

  d) innych źródeł.

 

§ 15

 

Wysokość rocznej dotacji dla Biblioteki ustala Rada Gminy u uchwale budżetowej.

 

§ 16

 

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest Dyrektor i inne osoby działające na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa.

 

V. GOSPODARKA MAJĄTKIEM

 

§ 17

 

 1. Biblioteka gospodaruje wydzielonym jej i nabytym mieniem oraz zapewnia jego ochronę.

 2. Biblioteka wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia komunalnego będącego w jej dyspozycji z wyjątkiem uprawnień wyłączonych przepisami ustawowymi.

 3. Biblioteka odpowiada za swoje zobowiązania.

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18

 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 47
Utworzono dnia: 26.06.2020

Historia publikacji

 • 14.07.2020 12:51, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 14.07.2020 12:49, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 26.06.2020 16:19, Administrator
  Dodanie strony: Statut