Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Ogłoszenia

UCHWAŁA NR XLIII/323/2022
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 5 października 2022 r.
w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków oraz zmiany statutu
w zakresie likwidacji filii


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r, poz.559 ze zm.) oraz art. 13 ust 2i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz 1479 ze zm.) Rada Gminy Żelazków, uchwala co następuje:
                                                                                                              § 1.
1. W celu efektywniejszego wykonywania zadań Gminy i gospodarowania środkami publicznymi, służącymi zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, zamierza się z dniem 30 kwietnia 2023 r. zlikwidować filie Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków zlokalizowane w:
1) w miejscowości Russów
2) w miejscowości Dębe
2. Zamierza się dokonać zmiany w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/183/2000 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 listopada 2000 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie w zakresie likwidacji filii określonych w § 9 ust2 i 4 Statutu.
3. Likwidacja filii, o których mowa w ust 1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowychzadań Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków.
                                                                                                         § 2.
1. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu jako jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków.
2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
2) w siedzibie filii Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
3) w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
4) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żelazków
                                                                                                    § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków

                                                                                                  § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
                         

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Żelazków
                                                                                                     Józef Leśny

 

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XLIII/323/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 05.10.2022 r.
w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków oraz zmiany
statutu w zakresie likwidacji filii


Gmina Żelazków jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r (t.j. Dz.U. z 2019 r póz 1479) jest organizatorem samorządowej instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków i jej 4 filii bibliotecznych znajdujących się w miejscowościach: Dębe 16; Kokanin 7; Skarszew 55 i Russów 6. Na podstawie art. 13 ust 1, 2 i 4 ustawy o bibliotekach organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Połączenie, podział lub likwidacja biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej następuję po zasięgnięciu przez organizatora opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki. Przepis ten stosuje się odpowiednio do filii bibliotecznych.

W dniu 25 sierpnia 2022 roku pełniący obowiązki Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków złożył wniosek o podjęcie decyzji o likwidacji dwóch filii bibliotecznych: filii bibliotecznej w Russowie oraz filii bibliotecznej w Dębem.

W uzasadnieniu wniosku dyrektor podkreślił, że filia biblioteczna w Russowie jest nieczynna dla czytelników już od ponad roku. Główną przyczyną decyzji o likwidacji filii jest wymówienie przez szkołę pomieszczenia bibliotece, brak lokalu zastępczego oraz duże koszty związane z remontem nowego lokalu. Wśród wypożyczających większość stanowili uczniowie, ponieważ biblioteka pracowała w godzinach pracy szkoły od godz. 10.00 – 15.00 co utrudniało znacznie dostęp czytelnikowi z zewnątrz. Po likwidacji filii bibliotecznej w Russowie planuje się przekazać księgozbiór do Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy sołectwa Russów, a książki zniszczone i zdezaktualizowane zostaną oddane na makulaturę. Biblioteka główna zlokalizowana jest 7 kilometrów od Rusowa, dlatego też likwidacja filii nie wpłynie na pogorszenie sytuacji czytelniczej w miejscowości.

Z uwagi na ogólnie trudną sytuację biblioteki i ciągle rosnące koszty utrzymania obiektów bibliotecznych uzasadniona jest również likwidacja filii w Dębem zlokalizowana w budynku po starej Szkole Podstawowej w Dębem w 1 pomieszczeniu o powierzchni 59 m2 , które to pomieszczenie stanowi jednocześnie wypożyczalnię i czytelnię. Główną przyczyną decyzji o likwidacji filii jest spadek w wy pożyczeniach, a w sezonie jesienna - zimowym biblioteka ponosi koszty na zakup węgla w sezonie grzewczym i umowy zlecenia dla palacza dwa razy w tygodniu. Po zlikwidowaniu filii w Dębem księgozbiór wraz z wyposażeniem zostanie przeniesiony do filii w Skarszewie.

W tej sytuacji likwidacja filii jest w pełni uzasadniona merytorycznie i ekonomicznie. Mając na uwadze wymagania stawiane bibliotekom publicznym, skutki prawne, finansowe i organizacyjne likwidacji oraz ocenę wpływu likwidacji na wykonywanie dotychczasowych zadań biblioteki. Zamiar likwidacji dwóch filii jest wynikiem dążenia do efektywniejszego wykonywania zadań Gminy w sferze kultury, m.in. większe zaangażowanie, sprawniejszą organizację wydatków, przy tych samych zasobach kadrowych i materialnych. Dzięki likwidacji filii, z jednej strony nastąpi obniżenie kosztów, a z drugiej zwiększenie środków finansowych na bezpośrednią działalność kulturalną i czytelniczą. Likwidacja w żadnym stopniu nie wpłynie negatywnie na wykonywanie dotychczasowych zadań przez Bibliotekę Publiczną Gminy Żelazków i nie będzie miała wpływu na wykonywanie zadań wynikających z ustawy o bibliotekach. Likwidacja nie wpłynie negatywnie na zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców, będą oni mogli korzystać z usług bibliotecznych w siedzibie głównej biblioteki i pozostałych dwóch filiach. Obecni czytelnicy korzystający z zasobów filii zostaną poinformowani o zamiarze likwidacji filii z półrocznym wyprzedzeniem, a także o możliwości skorzystania z atrakcyjniejszej i bardziej dostępnej oferty w siedzibie głównej biblioteki w Żelazkowie bądź w filii w Skarszewie lub Kokaninie. Biblioteka będzie mogła nie tylko zaspokajać potrzeby czytelnicze, ale również rozbudzać nowe.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy o zamiarze likwidacji 2  filii Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Russowie i w Dębem oraz zmiany statutu w zakresie likwidacji filii.

AKTUALNOŚCI:

Wystawa Jakuba Multana "Słynni Kaliszanie"

Utworzono dnia 09.03.2023

Spotkanie autorskie z Teresą Nietykszą córką Józefa Szweda

Utworzono dnia 30.11.0001

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Teresa Nietykszą - poetką oraz córką Józefa Szweda, który był dawnym kierownikiem i nauczycielem w szkole w Żelazkowie, oraz autorem książki pt;" Odcinek", w której jeden rozdział poświęcony jest właśnie dla Żelazkowa.

 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi PRZYPOMINAMY o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa - w szczególności o obowiązku zasłaniania ust i nosa. 

czytaj dalej na temat: Spotkanie autorskie z Teresą Nietykszą córką Józefa Szweda

Konkurs

Utworzono dnia 15.06.2021

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i przyślij  swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

 

czytaj dalej na temat: Konkurs

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny